תקנון האתר

 

הגדרות
בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים, המשמעויות שלהלן:

האתר “ש.ח אוריאלי סחר”, שכתובתו היא:  https://www.uriely.co.il/, לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים, כפי שיהיו מעת לעת.

גולש– כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, אקטיבי ו/או פאסיבי בתכני הפורטל, שאינו מפרסם.

גולש קטין (שגילו אינו עולה על 18) מצהיר בזאת ומתחייב כלפי הנהלת הפורטל כי קיבל אישור מהוריו ו/או אפוטרופוסיו להרשמה ושימוש באתר.

מפרסם– אדם או תאגיד אשר מעוניינים לעשות שימוש בפורטל לצורך פרסום בלוחות הפורטל ו/או בבאנרים.

משתמש“-  לרבות גולש ומפרסם.

כללי
אתר https://www.uriely.co.il/  הינו אתר אינטרנט המאגד תחת קורת גג אחת שירותים המוצעים על ידי פרוטלאיקס /360אינטארקטיב או מי מטעמה בתחום תאורה

התקנון המופיע מנוסח לשם הנוחות בלבד בלשון זכר ומתייחס באופן שווה לנשים.

גלישה ושימוש בשירותים והכלים הנמצאים בו, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.

בכדי להשתמש בשירותים הקיימים בפורטל, הינך מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים במסמך זה במלואם.

האתר שומר לעצמו את היכולת לשנות את תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו.
התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר.
השימוש באתר ובשירותיו לכל מטרה שהיא מצריכה את אישור הנהלת פרוטאלקס או 360 אינטראקטיב השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם סודיות והמשתמש ישמור עליהן ולא יעביר או יפיץ אותם לגופים או לאנשים בודדים אלא אם קיבל הסכמה בכתב מהנהלת האתר.

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

כל הגולש ו/או משתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

ט.ל.ח

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, כגון זכויות היוצרים בעיצוב, קודי המחשב,סוגי תוכנות,מידע טכנולוגי ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינו רכושו של האתר בלבד או של כל צד שלישי שהעניק לאתר את האפשרות לשימוש בשירותים ובמידע. האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים. כל חומר גרפי וכתוב לרבות טקסטים, תוכן ומידע שמועלה על ידי המשתמשים, אין לפרסם או להציג בפומבי,להעביר, להעתיק,לשכפל, למכור, להפיץ, לשנות או למסור לצד שלישי מידע ו/או חלק ממנו לשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש בכתב מהנהלת האתר.

האתר

 1. האתר משמש כאתר מכירה ותדמית עבור ש.ח אוריאלי סחר, בכפוף לתקנון זה.

המוצרים

 1. האתר “ש.ח אוריאלי סחר” מציג לגולשים מגוון מוצרים המוצעים למכירה ללקוחות. היצע המוצרים עשוי להשתנות בכל עת וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של החברה.
 2. האתר שומר לעצמו זכות בלעדית להוסיף או לגרוע ממגוון המוצרים המוצע, וכן להוסיף או לגרוע את מספר היחידות המוצע מכל מוצר, וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 3. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.
 4. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש תוך 5 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול המכירה, או לחילופין תציע לו במידת האפשר מוצר חלופי.
 5. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית.
 6. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר עצמו ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר ללא מע”מ.
 7. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.
 8. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

רכישה באתר

 1. לשם רכישה באתר יש להתחבר עם שם המשתמש והסיסמא שניתנו ללקוח על ידי החברה.
 2. יש לבחור את המוצרים הרצויים ולהוסיפם לעגלת הקניות. לאחר מכן יש לעבור לקופה.
 3. יש להזין פרטים אישים ולבחור בין תשלום באשראי לבין תשלום בטלפון.
 4. בסיום ההזמנה יתקבל אישור לקבלת ההזמנה וישלח בדואר אלקטרוני. החיוב הסופי יעשה בהתאם למצאי המלאי.
 5. האספקה תעשה לכתובת אחת בלבד אשר תועבר על ידי הלקוח במעמד ההרשמה לאתר.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 7. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 8. חשבונית מס/קבלה תישלח בדואר אלקטרוני לאחר חיוב סופי של העסקה בהתאם למצאי המלאי לכתובת דואר אלקטרוני שהוגדרה בכרטיס הלקוח. הרוכש באתר מצהיר כי הוא מסכים לקבל חשבונית מס/קבלה בדואר אלקטרוני. המסמך שישלח ללקוח הינו מסמך חתום אלקטרונית.
 9. למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חברותם במועדון החברה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
 10. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 

ביטול עסקה 

 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:
  1. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה ו/או במקרה בו הצעת המשתמש הייתה מתחת למחיר המינימום.
  2. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
  3. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. החזרת סחורה תתאפשר בהתאם להסכם הלקוח ולכל הפחות 14 ימים מקבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש.
 2. החלפה תתבצע עד שבוע ימים מיום הקנייה בצירוף חשבונית ותוית המוצר בלבד.
 3. החזר כספי יתבצע עד 48 שעות באריזתו המקורית מיום הקניה בצירוף לשבונית ותוית המוצר בלבד.
 4. קנייה מתחת ל 50 ש”ח  לא יינתן החזר כספי

דמי ביטול 

כל ביטול עסקה ע”פ התקנות מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר השירות או 100ש”ח לפי הנמוך. נעשתה העסקה בכ.אשראי והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת האשראי או גוף סולק אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, העוסק רשאי לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו בעלות של 2% של חברת האשראי. בביטול הזמנה אישית יתבצע חיוב של 10% מערך הקנייה.  זיכוי יינתן למימוש עד 14 יום בלבד. ט.ל.ח

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 1. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי ספקי שירות מטעמה, לכתובת קבועה בלבד אשר תועבר על ידי הלקוח במעמד ההרשמה לאתר.
 2. מספר הימים לאספקת המוצר הינו שבעה. ימי האספקה ימנו החל ממיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’ ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
 3. הרוכש יהיה רשאי לבחור במספר אפשרויות משלוח המוצעות באתר:
 4. איסוף עצמי – באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה, ניתן לאסוף ממשרדי החברה ללא עלות בכתובת העמל 4 בת ים.  במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו. איסוף במשרדי החברה בימים א-ה בין 7:30-18:00, ימי ו’: 7:30 – 13:00 . אין להגיע לאיסוף הסחורה מבלי שהתקבלה הודעה על כך שהסחורה מוכנה לאיסוף.
 5. משלוח לכתובת הרשומה בכרטיס הלקוח – תוך שבעה ימי עסקים על ידי החברה עצמה או מי מספקי השירות שלה.
 6. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’ ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.
 7. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
 8. עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.
 9. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
 10. בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

אחריות בגין המוצר

כמפורט בכתב אחריות כללית. ניתן לעיין בכתב האחריות הכללית בקישור

 

מדיניות פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטת החברה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 2. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר יסגר את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר. המידע ב-Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 3. המשתמש מסכים, כי החברה רשאית להשתמש ב-Cookies לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים.
 4. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, יש לשנות את ההגדרות בדפדפן. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אין למחוק אותן אלא אם משוכנעים כי נשמרו כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
 5. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר מפעילת האתר.
 6. מפעילת האתר מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר ו/או לצרכים אחרים, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
 7. מפעילת האתר לא תחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 8. מדיניות הפרטיות של מפעילת האתר עשויה להשתנות מעת לעת. מפעילת האתר ממליצה לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

זכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, כהגדרתו לעיל, בסודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, ידע, מידע סודי, מאגרי מידע אודות גולשים, וכל זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא במידע ובשירות, שייכים למפעילת האתר, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.
 2. המשתמש באתר מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מפעילת האתר.

שונות

 1. מפעילי האתר שומרים לעצמם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש כאמור בתקנון זה. מפעילי האתר רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר אם יפר את תנאי התקנון.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת.

דין ומקום שיפוט

על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד

 

אישור קבלת פרסומת

אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס”ח-  2008 (להלן: “החוק”). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת הפורטל בכתובת info@360i.co.il או בטופס צור קשר.

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, הנהלת הפורטל תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו בפורטל, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

ט.ל.ח

צור קשר

במידה ונתקלת בבעיה או שאלה על הפורטל ושירותיו , הנך יכול לפנות אלינו:  03-5527674

 

 

יועץ תאורה אונליין
לכל שאלה לחצו כאן
×
מעדכן…
 • אין מוצרים בסל הקניות.


  מתלבטים לגבי התאורה בבית? אנחנו באים לייעץ לכם!